ผู้ทำบัญชี และหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้า ที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม
ผู้ทำบัญชีได้แก่บุคคลต่อไปนี้
1. กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
สมุห์บัญชี
หัวหน้าแผนกบัญชี
ผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าว
2. กรณีเป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี คือ
หัวหน้าสำนักงานกรณีที่เป็นสำนักงานที่มิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล
ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีเป็นสำนักงานที่จัดตั้งในรูป คณะบุคคล
กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีที่เป็นสำนักงาน ที่จัดตั้งในรูปนิติบุคคล
3. บุคคลธรรมดา ที่ประกอบวิชาชีพรับจ้างทำบัญชีอิสระ กรณีเป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ
4. ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี กรณีที่ “ผู้ทำบัญชี” รับทำบัญชีเกินกว่า 100 ราย
5. บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุตาม 1.1-1.4 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี
1. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีได้
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายบัญชี กฎหมายผู้สอบบัญชี เว้นแต่พ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีคุณวุฒิการศึกษาตามขนาดธุรกิจในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่ม 1 ผู้ทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ณ วันปิดบัญชี ในรอบปีที่ผ่านมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ กรณีที่ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้ รวมของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ผู้ทำบัญชีไม่มีคุณสมบัติ ให้ผู้ทำบัญชีสามารถเป็น
ผู้ทำบัญชีของกิจการนั้นต่อไปได้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง

(2) กลุ่ม 2 ผู้ทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวม
รายการใดรายการหนึ่ง เกินกว่าที่กำหนดในกลุ่ม 1 บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้า ตามประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร
เงินทุน/หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า

เงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
ผู้ทำบัญชีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1. แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี พร้อมด้วยหลักฐานตามที่กำหนดต่ออธิบดี ตามแบบ ส.บช. 5 และ ส.บช.5-1
ภายใน 60 วัน นับจาก
(1) วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ (10 สิงหาคม 2544) กรณีทำบัญชีอยู่แล้ว
(2) วันเริ่มทำบัญชี
(3) วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
2. เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก ๆ รอบสามปี
3. ต้องรับทำบัญชีไม่เกินปีละ 100 ราย หากเกินจะต้องมีผู้ช่วยที่มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับ ผู้ทำบัญชีอย่างน้อย 1 คน
ในทุก ๆ 100 ราย ที่เกิน 100 รายแรก เศษของ 100 ถ้าเกินกว่า 50 ให้นับ เป็น 100

หน้าที่ของผู้ทำบัญชี
1. จัดทำบัญชีเพื่อให้แสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ “ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี”
ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ลงรายการบัญชีเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับหรือลงรายการเป็นรหัสบัญชี ให้มีคู่มือคำแปรรหัสบัญชีที่เป็นภาษาไทยไว้
3. เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์ หรือทำด้วยวิธีอื่นใดที่ได้ผลในทำนองเดียวกัน

 

 

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมงที่ไหนดี

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเฉพาะความรู้ทางด้านบัญชี หรือด้านการสอบบัญชีเท่านั้น แต่ควรมีความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้

ผู้ทำบัญชี

– ต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาไม่น้อยกว่า ปีละ 12 ชม. ต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

-ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งชั่วโมง การอบรม CPD ต่อสภาวิชาชีพบัญชี นับจากวันที่อบรมสัมมนา จนถึง 31 มกราคม ของปีถัดไป

สถานที่เปิดอบรมมีดังนี้

 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตภาคใต้
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาคณะวิทยาการจัดการ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยเกริก
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คณะบัญชี)
 • สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คณะนิติศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชี
 • มหาวิทยาลัยคริสเตียน(จังหวัดนครปฐม)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะบัญชี)
 • มหาวิทยาลัยรังสิต (คณะบัญชี)
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 • บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาแท็กซ์ รีเสิร์ช จำกัด
 • บริษัท ดี บี เอ็ม ที จำกัด (สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร)
 • บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท พี ซี จี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท คอนเฟอเรนช์ แอนด์ เซมินาร์ โพรเฟสชันนัล จำกัด
 • หจก.บิซิเนส รีเสิร์ช เซ็นเตอร์
 • บริษัท ชาร์เตอร์แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท คัสเม่ จำกัด
 • บริษัท โปรเกรส คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
 • โรงเรียนภาษี
 • บริษัท เอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็ค แคปิตอล จำกัด
 • บริษัท แพลน แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
 • บริษัท อินไวท์ เทรนนิ่ง จำกัด
 • บริษัท อลิอันซ์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
 • บริษัท บีดีโอ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
 • บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
 • บริษัท ซีแอล คอนคลูดิ้ง แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 • สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริษัท ภูรีภาค จำกัด
 • บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
 • บริษัท พีเอที เทรนนิ่งแอนด์บิสซิเนส จำกัด
 • บริษัท สอบบัญชีจันทร์สุวรรณ จำกัด
 • บริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด
 • บริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ ออดิท โปร จำกัด
 • บริษัท เอ พลัส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท รุ่งนภา กรุ๊ป จำกัด
 • สมาคมนักภาษีอากรไทย
 • สรรพากรสาส์น
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด