ทำไมต้องอบรม CPD

ท่านเริ่มสะสมชั่วโมง CPD แล้วหรือ?

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเฉพาะความรู้ทางด้านบัญชี หรือด้านการสอบบัญชีเท่านั้น แต่ควรมีความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้

ผู้ทำบัญชี

– ต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาไม่น้อยกว่า ปีละ 12 ชม. ต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

-ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งชั่วโมงการอบรม CPD ต่อสภาวิชาชีพบัญชี นับจากวันที่อบรมสัมมนา จนถึง 31 มกราคม ของปีถัดไป

-รายละเอียดประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 ลงวันที่ 30 ก.ค. 57

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต – CPA

–       CPA ต้องเข้ารับการอบรม/สัมมนา ในแต่ละปี 18 ชั่วโมงต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบัญชีหรือสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

–       CPA สามารถแจ้งชั่วโมงอบรม CPD ต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน วันที่ 31 ธ.ค. ของปี

–      รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต พ.ศ.2556 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร – TA

TA ต้องเข้ารับการอบรม/สัมมนา ในแต่ละปี 12 ชั่วโมง โดยเนื้อหาครอบคลุม 4 วิชา ดังนี้
– ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                            3 ชม.
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       3 ชม.
– ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ      3 ชม.
– หัวข้อความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร                                      3 ชม.
– TA ยื่นหลักฐานการอบรม CPD ต่อกรมสรรพากรตามรอบระยะเวลาสิ้นสุดของใบอนุญาตแต่ละรุ่น

 

 

admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *